Ktorý štýl vedenia by ste mali zvoliť vo vašej firme?

Transformačné vedenie
Často považovaní za najžiadanejších zamestnancov. Ľudia, ktorí prejavujú transformačnú vedúcu pozíciu, typicky inšpirujú pracovníkov prostredníctvom efektívnej komunikácie a vytvárania prostredia intelektuálnej stimulácie.
Avšak títo jednotlivci môžu vyžadovať viac detailne orientovaných manažérov, aby úspešne realizovali svoje strategické vízie.

business

Transakčné vedenie
Transakčné vedenie sa zameriava na organizáciu skupín, vytvorenie jasného reťazca velenia a zavádzanie záslužného prístupu k manažérskej činnosti.
Toto vedenie je považované za transakčné preto, lebo lídri ponúkajú výmenu; odmeňujú dobré výkony a trestajú zlú prax. Hoci to môže byť efektívny spôsob plnenia krátkodobých úloh, je nepravdepodobné, že by zamestnanci v takýchto podmienkach dosiahli plný tvorivý potenciál.

Autokratické vedenie
Extrémnejšia verzia transakčného vedenia, autokratickí lídri majú značnú kontrolu nad personálom a zriedkavo berú do úvahy návrhy pracovníkov.
Rozhodovanie so železnou päsťou je zriedkakedy oceňované zamestnancami, čo môže viesť k vysokej fluktuácii a absencii. Môže viesť aj k nedostatku kreativity vďaka strategickému smerovaniu, ktoré pochádza od jednotlivca.
Tento štýl vedenia je najvhodnejší pre prostredie, kde pracovné miesta sú pomerne rutinné alebo vyžadujú obmedzené schopnosti. Je tiež bežné vo vojenských organizáciách.

Demokratické vedenie
Taktiež známe ako participatívne vedenie, znamená, že lídri často žiadajú o vstup od členov tímu pred tým, ako urobia konečné rozhodnutie.
Pracovníci zvyčajne vykazujú vyššie úrovne pracovnej spokojnosti v tomto prostredí a spoločnosť môže profitovať z lepšej tvorivosti. Naopak, demokratický proces je zvyčajne pomalší a nemusí fungovať dobre na pracoviskách, kde je rozhodujúce rýchle rozhodovanie.

dohoda

Byrokratické vedenie
Model byrokratického vedenia sa najčastejšie realizuje vo vysoko regulovanom alebo administratívnom prostredí, kde je dôležité dodržiavanie pravidiel a presne definovaná hierarchia.
Títo lídri zabezpečujú, aby ľudia dodržiavali pravidlá a vykonávali úlohy podľa príručky.

Charizmatické vedenie
Existuje určité prekrývanie medzi charizmatickým a transformačným vedením. Oba štýly sa opierajú o pozitívne čaro a osobnosť príslušného vodcu.
Charizmatické vedenie sa však zvyčajne považuje za menej priaznivé, a to najmä preto, že úspech projektov je úzko spojený s prítomnosťou vodcu, zatiaľ čo transformátorskí lídri budujú dôveru v tím.